ජපන් වීසා

ඔබ ජපානයේ රැකියාවක් කිරීමට අපේක්ෂා‍වෙන් සිටින්නේද..???

පහත කරුණු ඔබ අනිවායෙන්ම දැනගතයුතු නොවේද.....

 • 1. සත්‍ය වශයෙන්ම ශ්‍රී ලාංකිකයයකු ලෙස ඔබට ජපානයේ රැකියාවක් සදහා නීතයානුකූල ඉඩක් ඇත්ද ?
 • 2. ජපානයේ කුමන ආකාරයේ රැකියාවන් ඔබට ලබාගත හැකිද ?
 • 3. කුමන වැටුපක් ලබාගත හැකිද ? වැටුපෙන් අඩුකිරීම් තිබේද ?
 • 4. නවාතැන් සහ ප්‍රවාහන පහසුකම් කෙසේද?
 • 5. ආහාර පහසුකම් තිබේද?
 • 6. සෞඛ්‍ය හා වෙනත් අනතුරු රක්ෂන ආදී පහසුකම් කෙසේද?
 • 7. වැඩ කලයුතු වේලාවන් හා අතිකාල දීමනා ආදී නියමයන් තිබේද?
 • 8. නිවාඩු ලැබෙන්නේ කෙසේද?
 • 9. එම නිවාඩු කාලය තුල අර්ධ කාලීන රැකියා කල හැකිද?
 • 10. රැකියාවේ ස්ථිරභාවය කෙලෙසකද?
 • 11. ලැබෙන වීසා වර්ගය කුමක්ද ?
 • 12. කොපමන කාලයකට එම වීසා වලංගු වන්නේද ? අනිවාර්යෙන් සම්පූර්ණ කාලයම සිටිය හැකිද ?
 • 13. එම කාලය තුල නිවාඩුවක් හෝ හදිසියක් සදහා ලංකාවට පැමිනිය හැකිද ?
 • 14. වෙනත්‍ ස්ථානයකට මාරුවිය හැකිද ?
 • 15. සේවා යෝජකයා අප සමග රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුවක් අත්සන් කරන්නේද ?
 • 16. අනිවාර්ය මාසික වියදම් මොනවාද ?
 • 17. මාසයකට කොපමන මුදලක් ඉතිරිකරගත හැකිද ?

ඉහත තොරතුරු සදහා පැහැදිලි පිලිතුරු ඔබ සිබික් ආයතනයට සම්බන්ධ වීමෙන් ලබාගත හැක. ඔබ අයදුම්කරුවකු නම් භාරකරුවෙකු සමග පැමිනිය යුතුය. තොරතුරු ලබා දීම හා පලමු උපදේශන වාරය සදහා අයකිරීම් සිදු නොකෙරේ. කලින් දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දී වේලාවක් වෙන්කරවා ගැනීමට කාරුනික වන්න.

Main Visa Categories & Requirements
  Category Fields Period Qualifications
01 Working Visa IT / Construction / Asian Cook / Interpreter & other Not limited
 • University Degree in the particular field or 10 Years experience.
 • Communication ability in Japanese Language.
 • Required N3 Level for some Jobs as the employers need.
02 TITP – Technical Intern Trainee program
(Trainee Visa)
145 Operations in 81 Job Categories 1 Year + 2 Years + 2 Years = 5 Years
 • Minimum level 5 in Japanese Language.
 • Experience, Vocational qualification or a training in the particular field.
03 SSWRP – Specific Skilled Worker Requirement Program (Tokutei Visa)
A working Visa
14 Job Categories 5 Years + 5 Years = 10 Years (T & C applied)
 • Minimum level 4 in Japanese Language.
 • To be passed a skilled test in Sri Lanka, conducted by Japanese authorities with SLBFE.
 • More details can obtain at the office. Please make an appoint and visit our office.
 • No detailed explanations are given over the phone.
 • Please be notice that the applicants for TITP & SSWRP are advised to come with their parents or a elder one for visa inquiries.
 • Age below 35 Years for TITP & SSWRP
 • Bring your CV with you for more information.
ඉහත තොරතුරු සදහා පැහැදිලි පිලිතුරු ඔබ සිබික් ආයතනයට සම්බන්ධ වීමෙන් ලබාගත හැක. ඔබ අයදුම් කරුවකු නම් භාරකරුවෙකු සමග පැමිනිය යුතුය.‍ තොරතුරු ලබා දීම හා පලමු උපදේශන වාරය සදහා අයකිරීම් සිදු නොකෙරේ. කලින් දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දී වේලාවක් වෙන්කරවා ගැනීමට කාරුනික වන්න.
නීත්යානුකූල ලෙස ජපන් රැකියාවකට යා හැකි පහසුම ක්‍රමය කුමක්ද ?

බලයලත් රැකියා ආයතනයක් වෙත ලැබෙන ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශයේ අනුමැතිය ලත් ඇනවුමක් සදහා තේරී පත්විය යුතුය. එසේම සේවා යෝජක ජපන් සමාගමක් හෝ ගෙන්වා ගැනීමේ ආයතනයක් මගින් පවත්වන සම්මුඛ පරීක්ෂනයකින්ද සමත්විය යුතුය.

රැකියාවක් ඉක්මනින් ලබාගැනීම සදහා වෙනත් මාර්ග තිබේද?

ජපන් රැකියා ආයතන සමග සම්බන්දතා සහිත සිබික් (SIBIC) ආයතනය මගින් මග පෙන්වීමේ උපදේශන සේවා ලබා ගත හැකිය. එමගින් තම තොරතුරු ජපානයට කලින් යවා රැකියා අවස්ථාවක් ලබාගත් පසු පූර්ව ඇනවුම් සම්මුඛ පරීක්ෂනයකට පෙනී සිටීමෙන් අනතුරුව එම ඇනවුම බලය ලත් ආයතනයක් වෙත යොමු කරවා නීතයානුකූල ක්‍රමවේදයකට අනුව තමන්ගේ අවස්ථාව තහවුරු කරගත හැක.

පුද්ගලික අංශයේ ආයතන මගින් මෙම අවස්ථාව ලබාගත හැකිද ?

විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශයේ බලපත්‍රය සහිත අවසර ලත් පුද්ගලික ආයතන මගින් ජපන් රැකියා වැඩසටහනට සහභාගී විය හැකිය.

ඉක්මනින් ජපන් යාම සදහා වැඩි මුදලක් ගෙවීමට අවශය වන්නේද ?

එසේ වැඩි මුදලක් ගෙවීමට අවශය නැත. එහෙත් “සිබික්” උපදේශන සේවාව ලබා ගන්නේ නම් ඒ සදහා ගෙවීමක් සිදුකල යුතු නමුදු “සිබික්” අනුබද්ධ බලයලත් යැවීමේ ආයතනය “යැවීමේ ආයතනය” ලෙස ඔබ තෝරාගන්නේ නම් කිසිසේත්ම සමස්ථ මුලු ගාස්තු මුදල සාපේක්ශව වැඩි මුදලක් නොවනු ඇත. සිබික් අනුබද්ධ යැවීමේ ආයතන රජයෙන් නියම කල මුදල පමනක් අයකරනු ලැබේ.